Tekla Skowronski

Show (year)
Role
Chorus
"Rumours"
Music Hall (1996)
Chorus
Hair
Hair
Oliver! (2016)
Make-up & Hair
Hair Lead